2017 ve 2018 yıllarını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.


Hazırlanan eylem planında temel amacımız; Üniversitemizde iç kontrol sistemini geliştirmek, kamu iç kontrol standartlarına uyumu artırmak ve kurumsallaşmanın iyileştirilmesi ile Üniversitemize yön verecek stratejik plan çalışmalarının tamamlanmasını sağlamaktır.